சரணம்

 சங்கம், இது சங்கம், தைவான் தமிழ் சங்கம்,

கூடல் , இது கூடல், எங்கள் தமிழ் கூடல்,

பல்லவி-1

எட்டுத்  திசையும் ஒலிக்கும் தமிழ்,

எந்நாட்டவரும் மதிக்கும் தமிழ்,

காற்றிலும், மூச்சிலும் நிறைந்த தமிழ்

காலத்தை வென்ற தமிழ்,

அகத்திலும். சகத்திலும் கலந்த தமிழ்

அகத்தியர் உரைத்த தமிழ்,

பாரதி, பாவேந்தர் பேசிய தமிழ்

பாரின் மூத்தமொழி தமிழ்,

தேகம் முழுவதும் பரந்த தமிழ்

தேனினும் இனிய தமிழ்

சங்கம், இது சங்கம், எங்கள் தமிழ் சங்கம்,

கூடல் , இது கூடல், எங்கள் தமிழ் கூடல்,

சங்கம், இது சங்கம், தைவான் தமிழ் சங்கம்.

பல்லவி-2

 பாண்டியன் உருவாக்கிய சங்கம்,

பிரபஞ்சம் போற்றும் சங்கம்,

 இயல், இசையை வகுத்த சங்கம்

இறையாண்மை வளர்த்த சங்கம்,

குறளை உலகுக்கு அளித்த சங்கம்,

குறுந்தொகையை இயற்றிய சங்கம்,

அகம், புறம் விளக்கிய சங்கம்

ஆரிருள் கலைத்த சங்கம்,

சங்கம், இது சங்கம், எங்கள் தமிழ் சங்கம்,

கூடல் , இது கூடல், எங்கள் தமிழ் கூடல்,

சங்கம், இது சங்கம், தைவான் தமிழ் சங்கம்.

அருள் பாலாசி வேலு 

By admin Dec 31, 2013 no responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

பின் தொடர!


Hit Counter by technology news